CIVIL AVIATION!
 

 
                                                                          

   

   
  HOŞGELDİNİZ
  GENEL HAVACILIK
 

      ICAO

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO International Civil Aviation Organisation) 1944'de kurulmuş ve Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşudur.

ICAO'nun başlıca görevleri şunlardır:

Uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak;
Barışçıl amaçlara yönelik uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek;
Sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyir tesislerinin gelişimini desteklemek;
Uluslararası kamuoyunun güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik hava aşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamak.

Bugun itibariyle 190 tane uyesi vardir...

4 harfli havaalani kodlari ve 3 harfli havayolu kod bilgisi verir ornegin

LTAI-ANTALYA HAvalimani
JAL-Japon Airlines gibi

ICAO nun Annexleri vardir yani uyulmasi gereken standart kurallar. Her annex ilgili konu ile ilgili uyulmasi gereken standartlari ve onerileri belirtir.
Annex 1 - Personnel Licensing
Annex 2 - Rules of the Air
Annex 3 - Meteorological Service for International Air Navigation
Annex 4 - Aeronautical Charts
Annex 5 - Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations
Annex 6 - Operation of Aircraft - Aeroplanes
Annex 7 - Aircraft Nationality and Registration Marks
Annex 8 - Airworthiness of Aircraft
Annex 9 - Facilitation
Annex 10 - Aeronautical Telecommunications
Annex 11 - Air Traffic Services
Annex 12 - Search and Rescue
Annex 13 - Aircraft Accident and Incident Investigation
Annex 14 - Aerodromes - Aerodrome Design and Operations, Heliports
Annex 15 - Aeronautical Information Services
Annex 16 - Environmental Protection - Aircraft Noise
Annex 17 - Security: Safeguarding International Civil Aviation Against Acts of Unlawful Interference
Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
 
Eurocontrol

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol), Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) standart ve tavsiye edilen kurallarını uygulayan bir kuruluş olarak 1960 yılında 6 Avrupa ülkesi tarafından kuruldu. Şu anki üye sayısı 33 olan Eurocontrol'e Türkiye 1 Mart 1989'da katıldı. Eurocontrol, Avrupa hava sahasındaki entegrasyonu sağlamak, üye ülkeler adına kullanıcı hava taşıyıcılarından seyrüsefer ücretlerini tahsil etmek, proje, eğitim hizmetleri vermekle görevli.
 

JAR

( JOINT AVIATION REQUIREMENTS - ORTAK HAVACILIK KURALLARI )
Genel olarak teknik kuralların ve idari prosedürlerin standardize edilmesini amaçlayan JAA(Joint Aviation Authorities - Ortak Havacılık Otoriteleri ) tarafından tamamlanmış veya halen çalışmaları devam eden toplam 26 adet JAR dokümanı bulunmaktadır. JAR'lar Avrupa Birliğinde Konsey tüzüğü statüsünü alacaktır; sonuçta JAA üyesi ülkeler tüm kuralları uygulamak zorunluluğundadır.
JAR'ların Listesi
Tamamlanmış Jar'lar
• Uçuşa Elverişlilik Standartları
o Kısaltmalar ve Tanımlar (JAR-1)
o Planörler (JAR-22)
o Küçük Gövdeli Uçaklar (JAR-25)
o Büyük Gövdeli Uçaklar (JAR-23)
o Küçük Helikopterler (JAR-27)
o Büyük Helikopterler (JAR-29)
o Yardımcı Güç Kaynağı (JAR-APU)
o Tüm Hava Koşullarına Göre Sefer (JAR-AWO)
o Motorlar (JAR-E)
o Pervaneler (JAR-P)
o Teknik Standart Kuralları (JAR-TSO)
o Çok Hafif Uçaklar (JAR-VLA)
• Uçak Bakımı
o Onaylanmış Bakım Organizasyonu (JAR-145)
o Ürünlerin ve Kısımların Onaylanması (JAR-21)
Tamamlanmamış JAR'lar
• Genel
o Kural Koyma İşlemi (JAR-11)
• Uçabilirlik Standartları
o Geriye Dönük Kurallar (JAR-26)
o Nox Atımı İle İlgili Kurallar (JAR-34)
o Gürültü Kuralları (JAR-36)
o Uçabilirlik Direktifleri (JAR-39)
• İşletme
o Ticari Hava Taşımacılığı (JAR-OPS 1)
o Uçuş Saatleri Ve Dinleme Kuralları (JAR-FTL)
o Uçuş Simülatörleri (JAR-SIM)
• Personel
o Bakım Personelinin Onaylanması (JAR-65E)
o Bakım Personelinin Eğitim Merkezleri (JAR-147)
o Uçuş Ekibinin Lisansları (JAR-FCL)
o Tıbbi Gerekleri (JAR-MED)
JAR -145 ONAYLANMIŞ BAKIM ORGANİZASYONU
JAR-145 bakım birimlerinin uyması gereken kuralları göstermektedir. Bütün bu kurallar "Air Worthiness (Uçuşa Elverişlilik)" hedeflenerek hazırlanmıştır.
Amaç;
• Uçuşa elverişlilik kurallarını netleştirmek,
• Hizmet kalitesini yükseltmek ,
• Havacılıkla ilgili ürünlerin alım satımını kolaylaştırmak,
• Basit projelerin sertifikasyonunu sağlamak,
Bu amaca erişmek için; bakım tesisleri ile ilgili gereksinimle ve personel gereksinimlerinin saptanması, personelle ilgili belgelerin kaydı, alet, teçhizat ve malzemelerin uygunluğu, uçuşa elverişlilikle ilgili verilerin, bakımların belgelenmesi, bakımların kayıt edilmesi, hatalarla ilgili raporların toplanması, kaydedilmesi, bakım prosedürleri ve kalite sistemlerinin kurulması, görev tanımlarının yapılaması, bakım organizasyonunu temsil eden el kitabı hazırlanması gerekmektedir. Bu sistemin dayandığı temel fonksiyonlar planlama, kontrol yayın üretmek - izlemek - geliştirmek tir.
JAR 145' İN İÇERİĞİ
• Teknik problem belirleme, işleme ve zamanında uygun çözümler bulma
• Teknik standart ve kurallara uygunluk
• Kontrol listeleri hazırlanarak standartların faaliyetlerin, tamirlerin prosedürlere uygun olarak yapılamasını sağlamak için kontroller yapılması
• Kabin defterindeki "Logbook" lardaki arızaların izlenmesi
• Bakım kartlarının gereklerini tam ve yeterli olarak yansıtıp yansıtmadığının izlenmesi
• Tüm işlemlerin ve ertelemelerin kaydedilmesi için gerekli prosedürlerin hazırlanması
• Manuel, bülten yazı, dokümantasyon (IPC, CMM vb) 'nin tutulması, revizyonların işlenmesi ve bunların kontrolü
• Hat kontrolleri, hat arıza bakımları, atölye ve hangar bulgularının izlenmesi, rapor etme, item yazma, kayıtlara geçme
• Sorunları çözmek çözümlemek için veri toplama, analiz etme, yorumlama, çözüm önerileri getirme, istatistikler tutma
• Atölyelerde bulunan malzemelerin depolanması, kurallara uygun kullanılması, raf ömürleri, yanıcı - parlayıcı - zehirli malzemeler için önlem alınması, emniyet, uygun taşıma kuralları ve eşdeğer malzemenin saptanması
• Test ekipmanı ve özel takımların tespit ve temini, kalibrasyonu, bakımı, çalışma talimatlarının kontrolü
• Atölyelerde ışıklandırma, ısıtma, güç kaynakları, topraklama, basınçlı hava, vakum ve elektriksel güçler vb gibi alt yapının tesisi, bakımı
JAR 66 ( BAKIM PERSONELİNİN ONAYLANMASI )
JAR-145'e göre çalışan bir müessesenin bakım merkezinin kalifikasyon yapısı şöyledir. Bakım iki grupta incelenmektedir.
LINE MAINTENANCE
Line Maintenance, bir havayolunda yapılan tüm arıza giderme işlemleri ve "A" Check (dahil)'e kadar olan bakımları kapsar. Bu alanda üç farklı grup kalifiye eleman çalışmaktadır.
a-Mekanik:Bu grupta görev alanlar (ki bunlar genellikle şirkete yeni gelen teknisyenlerdir.), kısa bir pratik eğitimden sonra uçak üzerinde , gözlem eşliğinde basit işlemler yapabilirler. Jar-66'ya göre ileri eğitime henüz tabi tutulmadıkları için sertifikaları da yoktur.
b-Line Maintenance Certifying Mechanic Cat A (LMCM/A): Jar-66'a göre pratik ve teorik ileri eğitimden geçmişlerdir (2 yıllık eğitim + Task eğitim) ve Maintenance Manual veya görev kartları yardımıyla rutin işlemlerini yapabilirler ve uçağı Release To Service (sadece yetkileri dahilinde yaptıkları işler için) edebilirler. Teknisyenlerin bu işlemleri yapabilmeleri için Aircraft Maintenance Basic Licence Cat. A (AMBL Cat.A) ve Aircraft Maintenance Release Authorisation Cat.A (AMRA Cat.A) sertifikalarına sahip olmaları gerekmektedir. Bu aşamada, Mekanik, Elektrik ve Avionik arasında bir ayırım yapılmaz.
c- Line Maintenance Certifying Techician B1 (Mekanik) ve B2 (Avionic): Bu grup, daha kapsamlı olan ve buna orantılı olarak daha fazla uzmanlık gerektiren Trouble Shooting (hata arama) işleri için sistemle ilgili uzmanlık bilgilerine vakıftır. B1/B2 kategorisine ilişkin ileri eğitime başlayabilmenin koşulu Cat.A sertifikasına sahip olmaktır (Eğitim süresi yaklaşık iki yıldır). B1/B2'ye ulaşan teknisyenin sahip olduğu sertifikalar şunlardır:
• Aircraft Maintenance Basic Licence Cat.B1 (Mekanik/Elektrik) veya B2 (Avionic) (AMBL Cat. B1/B2).
• Aircraft Maintenance Release Authorisation Cat. B1 veya B2 (AMRA Cat. B1/B2).
B kalifikasyonuna erişen bir teknisyen, A ve B olan diğer teknisyenlerin işleri için de Release To Service yetkisini kullanabilir.
BASE MAINTENANCE
Base maintenance bir havayolunda B, C ve D-Checkleri kapsamaktadır. Bu alanda dört farklı grup çalışmaktadır.
a- Mekanik: Bu grup, Line Maintenance'da çalışan aynı grupla özdeştir. (Teknisyenler arasında geçiş yapmak mümkündür.)
b- Base Maintenance Mekanik (BMM): JAR 66'ya göre pratik ve teorik ileri eğitimden geçmişlerdir (2 yıllık eğitim + Task eğitimi ve deneyim süresi) ve maintenance manual veya görev kartları yardımı ile rutin işlemleri yapabilirler. Release to service yetkisi buradaki BMM teknisyeni için gerekli değildir. (Sadece BMCE/C-Kalifikasyonlu biri tarafından yapılabiliyor.). Bu grup, en azından aircraft maintenance basic licance Cat.A (AMBL Cat A) lisansına sahiptir. LMCM/A işe çağrılsa bile base maintenance işlerde release to service yetkisine sahip değildir.
c- Base Maintenance Technician (BMT) B1(Mechanic) ve B2(Avionic): Bu grup daha kapsamlı olan ve buna orantılı olarak daha fazla uzmanlık gerektiren Trouble Shooting (Hata arama) işleri için sistem ile ilgili uzmanlık bilgilerine vakıftır. İleri eğitime başlayabilmenin ön koşulu Cat A sertifikasına sahip olmaktır (Eğitim süresi yaklaşık 3 yıldır). Bunun yanı sıra B1/B2 Kalifikasyonlarına sahip olmaları gerekmektedir. Yine burada da Release to service yetkisi buradaki BMT teknisyeni için geçerli değildir. (Sadece BMCE/C kalifikasyonlu biri tarafından yapılabiliyor.) LMCT/B1/B2 herhangi bir base işine çağrıldığında base maintenance işlerinde release to service yetkisine sahip değildir.
d- Base Maintenance Certifying Engineers Cat. C: C kategorisinde olan personelin yetkisi C ve D checklerinden sonra uçağın tamamı için release to service yapmaktır. Her B1 ve B2 teknisyeni gerekli iş deneyiminden sonra Cat. C olabilir. Bu gruba mühendislerde dahil olabilir. Ancak mühendislerin Cat. C olabilmeleri için gerekli deneyimlerinin yanı sıra uçak üzerinde en az altı aylık bir "hands on" (uçak üzerinde fiilen teknisyen gibi çalışmak) deneyimine sahip olmaları gerekmektedir.
Gerekli Tecrübe:

TÜRK HAVA YOLLARINDA HAVACILIK İNGİLİZCESİ İLE İLGİLİ EĞİTİM
JAR 66 Certifying Staff Maintenance' dan yapılan alıntı, THY eğitim merkezinin kendi bünyesinde "Aviation English Language Training Section" kurmasına neden olmuştur.
JAR 66.15 Kalifikasyon Nitelikleri:
Lisanslı teknik personel -Certifying Staff- teknik dökümantasyon ve şirket procedürlerinin yazıldığı dilde okuma, yazma ve anlaşılır biçimde iletişim kurma yetkisine sahip olmalıdır. Dil düzeyi, bir teknisyenin "Release to Service" işlemini rahatlıkla uygulayabilecek derecede olmalıdır.
Tüm dökümantasyonların türkçeye çevirisi mali külfet oluşturacağından, THY, teknik ingilizce kurslarının açılmasına karar vermiştir. Bu eğitim, tüm ön bakım ve arka atelyelerde (on wing) görevli teknisyenleri (A ve B kalifikasyonlara sahip teknisyenler) kapsamaktadır.
İlk önce eğitim hedefleri belirlenir. Bunun için teknisyenlerin kullanacakları ingilizce düzeyi ve alanı saptanır. Orijinal uçak dökümantasyonlarından (Maintenance Manual, vs.) genel geçer bölümler, eğitim aracına dönüştürülür.
İngilizce dil eğitiminin ana hedefi, teknik personelin ingilizce olan dökümantasyon içeriklerini anlaması ve açıklayabilecek düzeye gelmesidir. Bunun için iki kurs geliştirilmiştir. Bunlardan biri temel gramer kursu diğeri ise teknik kurs. İngilizce kursuna katılmanın ön koşulu ise teknisyenin temel ingilizce bilgisine sahip olmasıdır. Teknisyenin temel dil bilgisi yapılan ingilizce seviye tespit sınavı ile saptanmaktadır. İngilizce temel düzeyi ortalamanın üzerinde olanlar için kısaltılmış dil kursları verilmektedir.
Teknik metinlerin doğru olarak anlaşılması için ilk önce bazı gramer bilgisi gerekmektedir. Bu amaçla bir metin analizi yapılmaktadır. Bu tür metinler için aşağıdaki dil bilgisi öğeleri kullanılmaktadır.
• There is / There are
• Some / Any
• Simple present
• Present Continuous
• Comparatives / Superlatives
• Modals
• Future
• By, While, Prior to, Before + Gerunds
• Simple Past
• Relative Clauses
• Present Perfect
• If Clouses
• Passive Voice
Tüm bunlar, Temel gramer kursunun eğitim hedeflerini belirlemektedir. Eğitim süresi 3 haftadır.
Eğitim sonuçlarının belirlemek üzere iki sınav uygulanmaktadır. Bir ara sınav ( Kursiyerlere kendi bilgisini kontrol etme fırsatı verilmiş olur ), gramer bölümü ile ilgili bitirme sınavı ile eğitim süresince edinilen bilgiler belgelenmiş olur.
Teknik kurs için, teknik dokümanlarda genel olarak yer alan örnekler seçilmektedir. Örnekler şu uzmanlık alanlarından oluşmaktadır:
• Fire Detection
• Flight Controls
• Gear Door
• HF Antenna
• Oil Tank Servicing
• Parking
• Parts of an Aircraft
• Pitot Static System
• Whell Brakes Hydraulic System
• MEL (Minimum Equipment List)
Örneklerin seçiminde Lufthansa teknik eğitim biriminin deneyimlerinden yararlanılmıştır. Temel teknik ingilizce kursunun süresi de üç haftadır.
Eğitim Sonuçlarının belirlemek üzere bir ara sınav ve bir genel bitirme sınavı yapılır. Tüm sınavlar için %70 başarı barajı vardır.
JAR'IN TÜRK HAVA YOLLARI İÇİN ÖNEMİ
Türkiye şu anda JAA üyesi olmadığından dolayı JAR kurallarından direkt olarak etkilenmemektedir. Ancak:
• Türkiye'nin avrupa birliğine üye olması söz konusu olduğundan JAR'lar AB'de kanun statüsü alacağından THY'nin bütün kuralları uygulaması gerekecektir.
• Avrupa havacılığında rekabet gün geçtikçe artmaktadır, rakipleri ile aynı standartlarda operasyon yapmayan bir hava yolu olumsuz olarak etkilenecektir.
• Amerika emniyetsizlik gerekçesi ile hangileri olduğunu belirtmeden 63 hava yolu şirketini denetim altına almıştır. JAA'de rekabet ile başa çıkabilmek için ileride böyle bir harekette bulunabilir.
• Türk hava yolları ICAO standartlarına göre operasyon yapmaktadır, bu yüzden ICAO Annex 6'nın baz alındığı JAR'lara uyum nispeten kolaydır.
Avrupada 1993 yılında üçüncü serbestleşme paketi sonucu artan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için teknik açıdan belirlenen standartlara uyulması gerekmektedir. Nisan 97'den itibaren Avrupa birliğinde 3922/91 sayılı teknik standartların harmonizasyonu ile ilgili konsey tüzüğüne dahil edilip kanun statüsünü alacak olan JAR'lara herhangi bir sebepten dolayı uyulması gerektiğinde bir anda zor durumda kalmamak için Türk hava yollarıda JAA üyesi ülke hava yolları için geçerli olan 2 senelik geçiş döneminden yararlanıp JAR'ın gerekleri paralelinde faaliyetlerine devam etmelidir. Ancak, bu geçiş döneminin de bir maliyeti olduğu göz ardı edilmemelidir. Lufthansa konu ile ilgili yaptığı bir çalışmasında JAR'lara uyum için yaklaşık 5,000,000 DM. Gerektiğini hesaplamıştır.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (65 klik) HAVACI  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=